ZETT Kancelaria Podatkowa

O firmie

Prowadzimy działalność od roku 1991 czyli od 30 lat.

ZETT Kancelaria Podatkowa znajduje się w rejestrze osób prawnych uprawnionych do doradztwa podatkowego pod numerem 712. 

Jesteśmy największym biurem rachunkowym w powiecie pszczyńskim oraz czwartym pod względem wielkości w całym województwie śląskim. Obsługujemy miesięcznie ponad 500 Klientów, wśród których są gospodarstwa rolne, ogrodnicze oraz zarówno mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a także duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 400 pracowników. Naszym Klientom rozliczamy wynagrodzenia dla ponad 2.000 pracowników.

 

ZETT to zespół ponad dwudziestu pięciu specjalistów z zakresu uproszczonej księgowości, ksiąg rachunkowych, naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wśród naszych pracowników zatrudniamy trójkę osób z certyfikatem MF na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dwóch doradców podatkowych z 30-letnim doświadczeniem zawodowym- dzięki czemu na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach podatkowych i dostosowujemy nasze działania do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

 

Firma od wielu lat stosuje własne procedury obsługi, na których wzorują się inne biura rachunkowe. Nasze nowoczesne systemy informatyczne wspomagają skomplikowany proces księgowy dając bezpieczeństwo tworzonym przez nas ewidencjom księgowym.

 

Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania w przekazywaniu danych - wykorzystujemy oprogramowanie firm  Symfonia oraz autorskie rozwiązanie Panel Klienta. Klienci korzystając z tych rozwiązań mają całodobowy wgląd w swoje dokumenty i dane księgowe, co ułatwia zarządzanie i współpracę z Biurem Rachunkowym.

 

Każdy Klient może otrzymać od nas darmowy program do wystawiania faktur. 

Dodatkowo możemy udostępniać moduł do rozliczeń finansowych, który daje kontrolę nad należnościami i zobowiązaniami, szczególnie istotną dla małych firm. 

 

Profesjonalna organizacja pracy Biura i system obsługi klienta zostały nagrodzone w 2009 roku I miejscem w ogólnopolskim konkursie „Wzorcowa Kancelaria”.

 

Obecnie Biuro Rachunkowe ZETT stawia na innowacyjny rozwój i najwyższą jakoś świadczonych usług. Rodzinne zarządzanie spółką pomaga realizować nowe projekty oraz kreować trendy na ogólnopolskim rynku Biur Rachunkowych.

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker

Właściciel

public/scripts/tinymce/upload/content/5fd642e706000_100106-095344-img-1573.jpg

Firma ZETT powstała w 1991 roku. Założycielem jest Zbigniew Łebecki absolwent akademii ekonomicznej.

 

Właściciel wpisany jest na krajową listę doradców podatkowych pod numer 00925. Od 30 lat zarządza Biurem Rachunkowym, doradza klientom naszego biura oraz szkoli innych w zakresie wszelkich zmian podatkowych. Jako przedsiębiorca wielokrotnie został nagradzany różnego rodzaju wyróżnieniami. Jednym z ważniejszych dla niego osiągnięć jest otrzymany w 2009 medal DORADZAM DORADCOM.

Galeria

sizer
 
sizer
 
sizer
 
sizer
 
sizer
 
sizer
 

 

 

RODO

ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  - ZETT

1. Administratorem danych osobowych jest ZETT KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O. SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
z siedzibą w Pszczynie,
KRS: 0000936229, NIP: 6381813481, REGON: 363010454

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora:

I) przed zawarciem umowy, dane w kategorii dane zwykłe, w szczególności imię
i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane będą na następujących podstawach:

art. 6 ust. 1 lit. b) – administrator podejmuje działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – na podstawie przepisów prawa – m.in.  np. w celu dokonania rozliczeń podatkowych,

art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w związku z uzasadnionym interesem administratora w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej zgody, jeżeli przetwarzanie danych może odbywać się tylko na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

II) po zawarciu umowy - jeśli została udzielona zgoda lub istnieje podstawa prawna do przetwarzania tych danych, dane w kategorii dane zwykłe, w szczególności imię
i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, PESEL, przetwarzane będą  na następujących podstawach: :

art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych
z realizacją umowy,

art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. w celu dokonania rozliczeń podatkowych,

art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w związku z uzasadnionym interesem administratora w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, nie dłużej niż wynika to z obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa lub do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń którejkolwiek ze Stron.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko w przypadku, gdy kraj ten zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, a przekazanie danych jest dopuszczalne przez przepisy prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w tym organizacjom międzynarodowym, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub z przepisów prawa.

Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości lub podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy. Odbiorcami danych w celu prawidłowej realizacji umowy mogą być przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, księgowość, hostingodawca, firmy świadczące na rzecz administratora usługi  w charakterze podwykonawców.  W celu uzyskania listy odbiorców danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem.

5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że naruszono przepisy. Jeśli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, istnieje możliwość jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na prawidłowość przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@zett.com.pl

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane do zawarcia umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem umowy, jeżeli realizacja obowiązków wynikających z Umowy bez tych danych nie jest możliwa.

7. W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator oświadcza, że nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  w rozumieniu RODO.