ZETT Kancelaria Podatkowa

Stawki VAT utrzymane

11.01.2019
sizer

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu powiązanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki.

 

Nastapi czasowe utrzymanie stawek 23% i 8% (oraz stawek zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych 7% i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych 4%) z jednoczesnym wproawdzeniem mechanizmu określającego termin ich stosowania. Stawki te 0d 1 stycznia 2019 r. pozostaną na obecnym poziomie. Ich obniżenie o 1 pp będzie konsekwencją osiągnięcia przewidzianych ustawą wskaźników. Stanie się to, jeśli:

 

  • relacja państwowego długu publicznego netto (tj. długu publicznego skorygowanego o nadwyżkę płynności) do produktu krajowego brutto nie będzie przekraczać 43%;
  • suma ujemnych odchyleń deficytu (sektora instytucji rządowych i samorządowych) od średniookresowego celu budżetowego (wynoszącego dla Polski - 1% PKB) nie będzie przekraczać 6% PKB.

 

Oznacza to, że stawki w wysokości 23% i 8%, jak też stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7% i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych (4%) będa obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym opisane wskaźniki osiągną określone poziomy. Minister finansów będzie ogłaszał w obwieszczeniu - do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać niższe o 1 pp stawki podatku - informację o powrocie do wysokości stawek sprzed 2011 r. 

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker