ZETT Kancelaria Podatkowa

FORMY OPODATKOWANIA NA ROK 2023

20.01.2023
sizer

Najważniejszą kwestią przy wyborze formy opodatkowania jest wysokość oczekiwanych przychodów i kosztów. Zaznaczyć trzeba, że wartości te mają charakter przyszły i niepewny. Mianowicie - może się okazać, że dojdzie do wahań w tym zakresie (np. w istotny sposób wzrosną przychody, zaś koszty pozostaną niezmienione). 

 

Wyboru formy opodatkowania dokunuje się poprzez wpisanie oświadczenia we wniosku składanym w CEIDG lub poprzez złożenie pisemnego oświadczenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

 

Dokonany wybór sposobu opodatkowania dotyczy również następnych lat, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z działalności gospodarczej w roku podatkowym, złoży zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania, wskazując nową formę opodatkowania.

 

W terminie do 20 lutego 2023 r. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek osobowych, którzy uzyskali przychód z działalności gospodarczej w styczniu 2023 r., mogą zmienić formę opodatkowania. 

 

W przypadku, jeśli taki pierwszy przychód w 2023 roku zostanie osiągnięty dopiero w lutym lub w kolejnych miesiącach –  zmiany  będą mogli dokonać do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty ten pierwszy przychód.

 

<< Więcej informacji na ten temat można znaleźć w autorskiej platformie ZETT Kancelarii Podatkowej >>

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker